Werkwijze
Start Werkwijze Ontwikkelomgeving Oplossingen Ondersteuning
Diamantdijk 168
4706 HC Roosendaal
Telefoon
Fax
E-mail

(0165) 521 811
(0165) 570 116
info@adex-it.com

 


Adex Software Solutions ontwerpt, ontwikkelt en implementeert maatwerksoftware oplossingen. Deze oplossingen worden op basis van uw wensen en eisenpakket ontwikkeld waarbij wij actief adviseren over de impact in uw organisatie en haalbaarheid van de oplossing. Dankzij een pragmatische aanpak in de ontwikkeling kan het systeem vanaf het eerste moment meegroeien met de organisatie.

Voor ontwikkeling van maatwerk oplossingen hanteert Adex een pragmatische aanpak. Dit houdt in dat wij de organisatie in een zo vroeg mogelijk stadium willen confronteren met de oplossing. Dit betekent vaak dat een pilot wordt gestart waarin globaal het systeem wordt ontwikkeld. In dit stadium kunnen nieuwe functionaliteiten alsnog in de ontwikkeling meegenomen worden. Uit de praktijk blijkt steeds vaker dat het systeem van papier een andere is als het pilot systeem.

Door de jarenlange ontwikkeling van standaard functionaliteiten kan snel een eerste pilot systeem gemaakt worden.

De exacte fasering van maatwerkprojecten is afhankelijk van de grootte van het project. Na het vooronderzoek van het project wordt bepaald welke fasering gehanteerd gaat worden. Hierbij zijn de volgende groepen gedefiniëerd:
 • Projectteam: Vertegenwoordigers van de gebruikers.
 • Systeembeheer: Vertegenwoordigers van systeembeheer.
 • Gebruikers: Gebruikers van het informatiesysteem.

De gefaseerde aanpak van maatwerktrajecten is als volgt:

Vooronderzoek
In de fase van het vooronderzoek wordt inzage verkregen in de doelstellingen van het informatiesysteem. Deze doelstellingen worden vertaald naar Programma van Eisen. Dit programma wordt aan het projectteam voorgelegd ter evaluatie en wordt er duidelijk afgebakend welke werkzaamheden binnen het project vallen en welke investeringen hiermee gemoeid zijn. Tenslotte zal het resultaat een Programma van Eisen zijn waarin ook de verdere fasering en doorlooptijd is opgenomen.

Pilot
Op basis van het Programma van Eisen wordt het pilot systeem ontwikkeld. Na realisatie van het pilot informatiesysteem is er een duidelijk beeld hoe het informatiesysteem functioneel gaat werken en welke invloed het systeem heeft op de procedures in de organisatie.

Na de ontwikkeling van het pilot informatiesysteem zal er aan het projectteam een presentatie gegeven worden waarbij de functionaliteiten en gemaakte keuzes van het informatiesysteem nader worden belicht.

Tijdens de evaluatie kan een aanvulling worden gemaakt op het Programma van Eisen. Nieuwe functionaliteiten die tijdens de presentatie zijn besproken worden toegevoegd als basis voor de ontwikkeling van het concept informatiesysteem.

Concept
De ontwikkeling van het concept informatiesysteem zal de definitieve versie van het systeem gaan benaderen. Wanneer het concept informatiesysteem is afgerond zal er aan de gebruikers een presentatie gegeven worden waarbij alle functionaliteiten van het informatiesysteem nader worden belicht. De laatste aanpassingen op de functionaliteiten kunnen in dit stadium nog kenbaar worden gemaakt. Verder dient deze presentatie om alle gebruikers te betrekken in het ontwikkelingstraject van het informatiesysteem om voldoende draagvlak te creëren.

Naar aanleiding van de presentatie aan de gebruikers en projectteam is er een laatste evaluatie van het concept informatiesysteem. In deze evaluatie zal ook bepaald worden of er nog behoefte is aan een tweede concept versie.

Na de presentatie aan de gebruikers en het projectteam wordt er een laatste aanvulling gemaakt op het Programma van Eisen. Functionaliteiten die tijdens de evaluatie zijn besproken worden toegevoegd als basis voor de ontwikkeling van het definitieve informatiesysteem.

Definitief
Bij de ontwikkeling van het definitieve informatiesysteem worden de laatste functionaliteiten toegevoegd en wordt het informatiesysteem uitvoerig getest. Het resultaat is een volledig functioneel werkend informatiesysteem. Tijdens de laatste test zal een vooraf geselecteerd aantal gebruikers (niet noodzakelijk het projectteam) schaduw draaien. In dit stadium worden alle functionaliteiten van het informatiesysteem geëvalueerd. De resultaten van het testen worden verstrekt aan het projectteam.

Naar aanleiding van de resultaten in de testfase worden in de fine-tuning de laatste aanpassingen in het informatiesysteem aangebracht.

Training
Tijdens het testen van het informatiesysteem zal een eerste aanleg gemaakt worden voor realisatie van de gebruikershandleiding. Na de fine-tuning zal deze gebruikershandleiding worden vervolmaakt.

Nog voor de invoering van het informatiesysteem krijgen de gebruikers de mogelijkheid een training te volgen.

Conversie
Wij proberen altijd de conversie en installatie in een zo kort mogelijk tijdsbestek te laten plaatsvinden. Wij maken een plan voor de conversie en zullen de conversie en installatie direct na elkaar plaatsvinden.

In het conversieplan wordt er na een analyse van de huidige applicatie een inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden de velden uit het oude informatiesysteem in te lezen in het nieuwe informatiesysteem.

Naar aanleiding van het conversieplan wordt de conversie uitgevoerd en zal dit een zo kort mogelijke doorlooptijd hebben.

Installatie
Het informatiesysteem met de geconverteerde gegevens wordt nu op het netwerk geïnstalleerd.

Voor de wijzigingen, installatie en actie bij calamiteiten van het informatiesysteem wordt een technische handleiding gemaakt.

In de functionele handleiding wordt het informatiesysteem beschreven met de volgende onderdelen:

 • Datamodel
 • Tabellen, queries, formulieren, rapporten en modules
 • Relaties
 • Gebruikte bibliotheken (VisualBasic for Applications)

Instructie systeembeheer
Bij de instructie aan de systeembeheerders wordt ingegaan op de technische en functionele opbouw van het informatiesysteem. Hierbij worden de technische en functionele handleiding van het systeem overhandigd en besproken. De systeembeheerder moet na deze instructie in staat zijn eenvoudige aanpassingen en onderhoud aan het informatiesysteem te kunnen doen.

Oplevering en acceptatie
Bij de oplevering van het informatiesysteem wordt aan de gebruikers kenbaar gemaakt dat gebruik gemaakt kan worden van het informatiesysteem. Als laatste mijlpaal zal er een formele acceptatie van het informatiesysteem plaatsvinden. Hierbij zijn aanwezig de vertegenwoordiger van de organisatie, het projectteam en de projectmanager van Adex Software Solutions.
 


Gefaseerde aanpak
maatwerkprojecten

 • Vooronderzoek
 • Pilot
 • Concept
 • Definitief
 • Training
 • Conversie
 • Installatie
 • Instructie systeembeheer
 • Oplevering en acceptatie